ความเป็นมา

ผู้เข้าชม : 1287

ประวัติชมรมวิ่งหาดใหญ่

     ชมรมวิ่งหาดใหญ่ก่อตั้งเป็นชมรมวิ่งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ส่งเสริมการออกกําลังกาย โดยการวิ่งและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตที่ดี โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ จุติดํารงพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้ง