ทำเนียบประธาน

ผู้เข้าชม : 1413

ทำเนียบประธานชมรมวิ่งหาดใหญ่

  1.นายแพทย์สุรินทร์  

จุติดำรงพันธ์

ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2535 – 2537

     นายปัญญา

 

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  2.นายแพทย์สุรินทร์  

จุติดำรงพันธ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2538 - 2539

     นายปัญญา

 

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  3.ดร.บรรจง

วิทยวีรศักดิ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2540 - 2541

     นายวิชาญ

ไตรสินวัฒนกุล

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  4.นายพิสิทธิ์

แซ่โง้ว       

ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.  2542 - 2543

     นายสัมพันธ์

พงษ์เดชา

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  5.นายพิสิทธิ์

แซ่โง้ว       

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2544 - 2545

     นายสัมพันธ์

พงษ์เดชา

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  6.นายพีระยศ

เวชชาภินันท์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2546 - 2547

     นายสัมพันธ์

พงษ์เดชา

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  7.นายพีระยศ

เวชชาภินันท์      

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2548 - 2549

     นายสัมพันธ์

พงษ์เดชา

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  8.นายพงษ์ศักดิ์

ไวคกุล      

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 - 2551

     น.ส.วาสนา

เม่นฉาย

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  9.นายสมนิตย์

กุลถวายพร         

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - 2553

     น.ส.วาสนา

เม่นฉาย

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  10.นายสมนิตย์

กุลถวายพร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2555

     นางณัฐพร

พัฒนพลชัย

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

  11.นายวิชาญ

ไตรสินวัฒนกุล 

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2557

     น.ส.วาสนา

เม่นฉาย

เป็นเลขาชมรมวิ่ง

12.นายวิชาญ

กุลถวายพร

ประธานชมรมวิ่งคนปัจจุบัน

     น.ส.วาสนา

เม่นฉาย

เป็นเลขาชมรมวิ่ง