คณะกรรมการ

ผู้เข้าชม : 1594

คณะกรรมการชมรมวิ่งหาดใหญ่ 

ประจำปี   2557-2558

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.  คุณชิต

สง่ากุลพงศ์

คุณชิต

2.  คุณวิชัยสิทธิ์

โง้วเจริญไพศาลสิน

เฮียอ้วน

3.  คุณพีระยศ

เวชชาภินันท์

เฮียแก้ว

4.  คุณพงษ์ศักดิ์

ไวคกุล

เฮียพงษ์

5.  คุณสมนิตย์

กุลถวายพร

เฮียหมาหมา

6.  คุณวัฒน์

ยงสาโรจน์

เฮียวัฒน์

     

ประธานชมรม

คุณวิชาญ

ไตรสินวัฒนกุล

เฮียวิชาญ

     

รองประธานชมรม

1.  คุณสุรัช

นาวีการ

เฮียสุรัช

2.  คุณเอก

เอกอเนกชัย

เฮียเอก

3.  คุณวิชัย 

แซ่จอง

เฮียหว่อง

4.  นายสุวิทย์

อังศุธรไพบูลย์

เฮียสุวิทย์

5.  คุณสมคิด

คงลิขิต

เฮียบู๊เล็ก

7.  คุณนวลนภัส

สิทธิวรานุวงศ์

คุณนวล

8.  คุณกวิศพงษ์

สิริธนนนท์สกุล

เฮียเอี๋ยว

     

เลขาชมรม

      คุณวาสนา

เม่นฉาย

คุณบี

     

บัญชี

      คุณชวินา 

ปานเจริญ

คุณนุ้ย

      คุณฤดี

วัชรพันธุ์

 
     

เหรัญญิก

     คุณรัชนีกร

แสงจันทร์ทะนุ

คุณหมวย

     

พิธีกรประจำชมรม

     คุณน่าน

ฐานิวัฒนานนท์

คุณน่าน

     

คณะกรรมการ

1.  คุณวรชัย 

แซ่ลิ้ม

คุณบู๊ใหญ่

2.  คุณพนิดา

แซ่ลิ้ม

ซ้อบู๊

3.  คุณสงวน

ไพบูลย์พุฒิพงศ์

คุณหงวน

4.  คุณพรพิไล 

ไพบูลย์พุฒิพงศ์

เจ๊เล็ก

5.  คุณประสาน

สิริพงษ์ไพโรจน์

คุณประสาน

6.  คุณนนทวัฒน์

ตฤตียปุตรานนท์

เฮียอัน

7.  คุณสมชาย

อนงค์ทอง

ป๋าสมชาย

8.  คุณชนินทร์

ฐิตินันทกร

เฮียแมน

9.  คุณชัยวัฒน์

สิริพงศ์ชาตรี

คุณเล็กรถตู้

10.  คุณวิชัย 

เสถียรวิริยะ

คุณหนู

11.  คุณทัตยา

แซ่ลิ่ม

คุณเพ่ย

12.  คุณสมบูรณ์

ทศพิศนิจธเนศ

คุณบูรณ์

13.  คุณโชคชัย

รุจิรวิโรจน์

เฮียปอ

14.  คุณศิลป์ชัย

สัตนนท์

คุณศิลป์ชัย

15.  คุณอาหย่ง

แซ่ว่อง

คุณเลี้ยง

16.  คุณวุฒิชัย

เจนณรงค์กุล

คุณกุ๋ย

17.  คุณวิไลลักษณ์

แซ่ลิ่ม

เจ๊เตียง

18.  คุณปฐมพงศ์

บุญช่วย

คุณต้น

19.  คุณประสงค์

แซ่ซิน

เฮียก้อง

20.  คุณพูลศักดิ์

แซ่ลิ้ม

คุณหนุ่ม

21.  คุณจำรัส

มุสิกรัตน์

คุณจำรัส

22.  คุณสายณี

คงลิขิต

เจ๊ณี

23.  คุณอภิญญา

ชัยจีระธิกุล

คุณเอี๊ยะ

24.  คุณอภิสิทธิ์

อรนพ

คุณตุ้มชาย

25.  คุณธิดา

สนเจริญ

คุณดา

26.  คุณสุนทร

แซ่จอง

คุณเล็ก

27.  คุณชูชาติ

อังศุชำนาญศิลป์

คุณเสือ

28.  คุณพยอม

จตุพฤกษ์

คุณจิ๋ว

29.  คุณจันทร์เพ็ญ

แซ่ลิ่ม

เจ๊เพ็ญ

30.  คุณพินนภา

ยงเกียรติไพบูลย์

คุณพิน

31.  คุณกัญชลา

ปานประดิษฐ์

คุณตุ้มหญิง

32.  คุณนภษร

ยิ่งทวีพร

คุณก้อย

33.  คุณชำนาญ

กิมเหล็ง

คุณชำนาญ

34.  คุณสมคิด

จันทร

ช่างคิด

35.  คุณสมชาย

ธัญญากรณ์

คุณชาย

36.  คุณธัญญภรณ์

แซ่ลิ้ม

คุณนง

37.  คุณธรรมรักษ์

ตระการภาสกุล

คุณธรรม

38.  คุณเจษณิทัศพ์

นิธิภาคย์สกุล

คุณไก่

39.  คุณไพวรรณ

พูลภักดี

คุณวรรณ

40.  คุณวินิจ

ฉันทจุลสินธุ์

คุณจู๊

41.  คุณสมพงษ์

ตันติวรการ

คุณหยี

42.  คุณบุญฟ้า

สารประดิษฐ์

คุณฟ้า

43.  คุณรมิดา

ธนสารชนกุล

หมวยเล็ก

44.  คุณอรุณรัตน์

แสงละออง

 

45.  คุณบัญชร

วิเชียรศรี

 

46.  คุณอานนท์

วงศ์งาม

นนท์

47.  คุณสุวิทย์

แซ่โล่

สุวิทย์